Bijbelse Theologie

Essentieel onderwijs

Over het Christelijk geloof


Bijbelse Theologie

Wayne Grudem

Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is? Wat is zonde en waar komt ze vandaan? Hoe is Jezus werkelijk volledig God en volledig mens? Wat zijn de gaven van de Geest? Hoe verloopt het heiligingsproces?

Indien je dergelijke vragen stelt, ben je bezig met 'systematische theologie'. Je probeert de antwoorden te kennen op vragen die iedere christen zou moeten stellen.


Bijbelste theologie verwerkt een uitmuntend leerboek over systematische theologie tot een boek dat voor een gewone lezer toegankelijk is. Het is een verkorte versie van het boek Systematische theologie van Wayne Grudem. Bijbelse theologie behandelt dezelfde belangrijke thema's van het geloof en geeft je grondig inzicht in de Bijbelse leer over Gods Woord, God de mens, Christus, redding, de gemeente van de toekomst.

Dit boek wordt gekenmerkt door helderheid, sterke nadruk op de Bijbel, een grondige en volledig overzicht, en de behandeling van tijdloze onderwerpen als de geestelijke strijd en de gaven van de Geest. Je hoeft geen jaren Bijbelschool te volgen om velledig baat te hebben bij Bijbelste theologie. Het boek is gemakkelijk te begrijpen en vol degelijke Bijbelse antwoorden op jouw belangrijkste vragen.


Het boek behandeld de volgende thema's

Voorwoord door Wayne Grudem

1.Inleiding tot de systematische theologie

Deel I - De doctrine van het Woord van God

2.Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel

3.De helderheid, noodzaak en genoegzaamheid van de Bijbel

Deel II - De doctrine van God

4.Het karakter van God: onmededeelbare eigenschappen

5.De mededeelbare eigenschappen van God

6.De Drie-eenheid

7.De schepping

8.Gods voorzienigheid

9.Gebed

10.Engelen, de satan en demonen

Deel III - De doctrine van de mens

11.De schepping van de mens

12.De mens als man en vrouw

13.Zonde

Deel IV- De doctrine van Christus

14.De persoon van Christus

15.De verzoening

16.Opstanding en hemelvaart

Deel V - De doctrine van de toepassing van het heil

17. Algemene genade

18. Uitverkiezing

19. De roeping van het Evangelie

20. De wedergeboorte

21. Bekering (geloof en berouw)

22. Rechtvaardiging en aanneming

23. Heiliging (groeien in gelijkvormigheid aan Christus)

24. Volharding van de heiligen (christen blijven)

25. Dood, tussenstaat en verheerlijking

Deel VI - De doctrine van de kerk

26. De aard van de kerk

27. De doop

28. Het avondmaal

29. Gaven van de Heilige Geest (I): Algemene vragen

30. Gaven van de Heilige Geest (II): Specifieke gaven

Deel VII - De doctrine van de toekomst

31. De wederkomst van Christus: wanneer en hoe?

32. Het Duizendjarig Vrederijk

33. Het laatste oordeel en de eeuwige straf

34. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde


Download hier het voorwoord uit het boek door Wayne Grudem.

© bijbelsetheologie.com